הצטרפות כחבר עמותה לעונת 2020/2021 - עירוני אשדוד

אם הגעתם עד לפה, זה סימן שאכפת לכם מעירוני אשדוד, ובגלל זה אתם חייבים לסיים לקרוא הכל, ובסוף גם להצטרף כבעלים מן המניין של קבוצת האוהדים היחידה בדרום!

עם תחילת השנה השישית לקיומנו, אנחנו מוצאים את עצמינו נאבקים על קיומנו לאחר משבר הקורונה וצמצום המשאבים הכספיים של העמותה.ההישרדות שלנו השנה תהיה בעיקר בזכות חברי העמותה שנותנים לנו את הגב הכלכלי לבנות קבוצה חזקה שתשמור על מקומה בליגה א'.

כדי לשמור על עצמינו ולהגיע אף רחוק יותר, אנחנו צריכים אותך איתנו, בעצם חייבים, כי רק עם עמותה גדולה נוכל להשיב את מכבי עירוני אשדוד לקדמת הכדורגל הישראלי.

העונה יצרנו עבורכם מגוון מסלולי הצטרפות בהתאם ליכולתכם לתמוך במועדון. כלל המסלולים מעניקים מנוי בהרכב כפי שיפורט.

אנחנו יודעים שאתם כבר קרובים להצטרף לפרויקט המיוחד שמשיב עטרה ליושנה, אז יש לנו רק עוד בקשה קטנה מכם: הצטרפו במסלול תשלום של הוראת קבע מתחדשת מדי שנה (חברות רציפה), בדרך זו נוכל לתכנן בצורה הכי טובה את התקציב של כל עונה, ולהגיע להחלטות הנכונות, זה חשוב, וזה גם לא תופס מסגרת אשראי!

ואם עוד לא החלטתם, אז נזכיר לכם שזה פשוט משתלם! גם בשביל עירוני חזקה, וגם בשבילכם. מחירי הכרטיסים הצפויים העונה הינם 40 ש"ח, כיאה לקבוצה בליגה א', ועם 2 משחקים ביתיים בחודש הפער ממחיר מנוי רגיל הופך ללא גדול, אז אין לכם סיבה להתלבט, עירוני צריכה אתכם!

מסלול בסיסי
תשלום של 99 ש"ח לחודש (1,188 לעונה), מעניק למצטרף:
1. מתנת הצטרפות לבעלי הקבוצה.
2. מנוי בוגר

מסלול ספונסר קטן
תשלום של 129 ש"ח לחודש (1,548 לעונה), מעניק למצטרף:
1. מתנת הצטרפות לבעלי הקבוצה.
2. מנוי בוגר + מנוי ילד/אשה.

מסלול ספונסר ארד
תשלום של 169 ש"ח לחודש (2,028 לעונה), מעניק למצטרף:
1. מתנת הצטרפות לבעלי הקבוצה.
2. מסלול זה נחשב בנוסף כמשפחתי בו זכאות לצירוף חבר/ת עמותה נוסף מדרגה ראשונה.
3. מנוי בוגר + מנוי ילד/אשה/בוגר בהתאם לבן המשפחה המצורף.

מסלול ספונסר כסף
תשלום של 249 ש"ח לחודש (2,988 לעונה), מעניק למצטרף:
1. מתנת הצטרפות לבעלי הקבוצה.
2. מסלול זה נחשב בנוסף כמשפחתי בו זכאות לצירוף חבר/ת עמותה נוסף מדרגה ראשונה.
3. מנוי לכל המשפחה

מסלול ספונסר זהב
תשלום של 299 ש"ח לחודש (3,588 לעונה), מעניק למצטרף:
1. מתנת הצטרפות לבעלי הקבוצה.
2. מסלול זה נחשב בנוסף כמשפחתי בו זכאות לצירוף חבר/ת עמותה נוסף מדרגה ראשונה.
3. מנוי לכל המשפחה

Invalid Input
Invalid Input
ניתן להשתמש במספרים ומקף בלבד
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

תקנון מצוי של עמותה
(סעיף 10לחוק העמותות, תש"ם -1980)

סימן א': חברות

1.קבלת חברים
(א)מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
(ב)אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."
(ג)ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועדלקבל אתהמבקש, רשאי הוא לערור עלהסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

2.זכויות וחובות של חבר
(א)חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת.
(ב)חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנותמשירותיה.
(ג)הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חברשתשלומם יהיה חובה על החברים.
(ד)פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומיםשהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

3.פקיעת חברות
(א)החברות בעמותה פוקעת:
(1)במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו;
(2)בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
(3)בהוצאתו מן העמותה.

(ב)האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
(1)החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
(2)החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
(3)החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
(4)החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

(ג)לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1 ,)(2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

4.מתן הודעות לחבר
הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית
5.יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.
6.אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
7.תפקידים של אסיפה כללית רגילהאסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הביקורת.
8.(א)אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
(ב)לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
9.יושב ראש ומזכיראסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
10.החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
11.מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': הועד
12.מספר החברים
מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.
13.תקופת הכהונה
(א)הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.
(ב)חבר הועד רשאי להתפטרבכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
14.השלמת הועד
(א)נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.
(ב)חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
15.ישיבות הועדהועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
16.החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
17.הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
18.זכות הייצוג
הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הביקורת
19.תחולת הוראותהוראות תקנות 12עד 17יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

סימן ה': סניפים
20.הקמת סניפיםהעמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק
21.העברת נכסים עודפיםפורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

אני מאשר/ת שאני מעל גיל 17 - הגיל שמאפשר לי להצטרף כחבר/ת עמותה.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
ניתן להשתמש במספרים ומקף בלבד
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input